חיפוש
  • eyal asulin

הלוואות מהקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

מאת: אריה כהן – חונך עסקי

מסלולי ההלוואות ותנאי המימון.

הקרן בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינוניים החלה לפעול לפני שנים אחדות. בנק אוצר החייל, בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק מזרחי טפחות ובנק לאומי הם הבנקים המבצעים כיום. בנק הפועלים הקים קרן משל עצמו ותנאי ההלוואה שם נוחים מעט יותר מאשר במערכת הרגילה של הלוואות בערבות המדינה. ערבות המדינה מספקת לבנקים בטוחה בשיעור 70% מסכום ההלוואה שהם מעמידים לעסק, כאשר במרבית המקרים יש להעמיד לרשות הבנק בטחונות נזילים בשיעור 25% מסכום ההלוואה, ורק 5% מהווים חשיפה של הבנק לסיכון, למעט במסלול של "עסקים בהקמה", כפי שיוסבר בהמשך.

ההלוואות ניתנות לתקופה של 5 שנים, כאשר הלווה זכאי לתקופה של עד 6 חודשים דחייה בתחילת פירעון הקרן אשר במהלכם הוא משלם ריבית בלבד. ניתן לקצר את התקופה של הדחייה במידה והלווה מעוניים בכך. הריבית המרבית הנגבית בהלוואות אלה היא פריים + 3.0% לשנה, כיום שווה לכ- 4.6%, וקיימת מגמה להורדה נוספת. הבנק המבצע יכול להסכים לריבית בשיעור נמוך יותר.

ההלוואות ניתנות בעיקר למטרות הבאות:

- הרחבה של עסק קיים.

- פיתוח התפעול השוטף המחייב הגדלת ההון החוזר.

- פירעון אשראי בבנק שאינו הבנק המבצע בסכום שלא יעלה על 50% מסכום ההלוואה בערבות המדינה.

בהתאם לכך – מסלולי ההלוואות הם:

- מסלול השקעות: בהרחבת עסקים קיימים, ואז נדרשת השקעת הון עצמי של 20% מסכום ההשקעה ע"י הייזמים.

- מסלול הון חוזר – לעסקים בצמיחה הסובלים מפער תזרימי.

- מסלול עסקים בהקמה – עסקים חדשים אשר טרם החלו לפעול או שהם עוברים ממצב של עסק זעיר לרמה גבוהה יותר מבחינת הפעילות המתוכננת. גם כאן נדרשת השקעת הון עצמי של 20% ע"י הייזמים, בעסקים אלה ערבות המדינה מגיעה ל-85% מסכום ההלוואה עד ל-300,000 ₪ ורק מעל סכום זה נדרש העסק להמציא בטחונות נזילים בשיעור של 25% כמו במסלולים האחרים.

- מסלול מהיר – הלוואות של עד 100,000 ₪ לעסקים שמחזור הכנסותיהם אינו עולה על 3 מיליון ₪. בהלוואות אלה יכול הבנק המבצע, במקרים מסויימים, להסכים לערב נוסף במקום הביטחונות הנזילים הנדרשים, כאשר הערב הנוסף ערב על מלוא סכום החוב.

סכום ההלוואה המרבי הוא 500,000 ₪. בעסקים שמחזור הכנסתם גבוה ניתן להגיע לסכומים גבוהים יותר המחושבים לפי 8% מהמחזור עד לתקרה שנקבעת מדי פעם.


מי זכאי ומי יידחה על הסף.

העסקים המוגדרים כזכאים להלוואות מהקרן בערבות המדינה הם:

עסקים קטנים – המוגדרים כבעלי מחזור של עד 25 מיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

עסקים בינוניים – שמחזור המכירות שלהם היה למעלה מ-25 מיליון ₪ אך לא יותר מ-100 מיליון ₪ בשנה שקדמה להגשת הבקשה.

הבקשות מועברות לגופים המתאמים לבדיקה. הפניית הבקשה לגוף המתאם אינה חייבת בדיקה מקדמית של הלקוח, אך הגוף המתאם מבצע את כל הבדיקות הנדרשות על מנת לוודא את איכות הלווים.

הסיבות לדחייה על הסף הן:

- יש לעסק חובות לרשויות המס שטרם הוסדרו ו/או לא הוסדרו עד למועד אישור ההלוואה.

- חשבון העסק או חשבון הבעלים הוא חשבון מוגבל ו/או מועמד להגבלה. חשבון מוגבל הוא לאחר החזרה של 10 צ'קים מסיבת העדר כיסוי מספיק (א.כ.מ.). לאחר שמוחזרים 5 צ'קים – מקבל בעל החשבון אזהרה מבנק ישראל ואז החשבון מוגדר כמועמד להגבלה. לעיתים קרובות לא יעבור העסק את רמת הסף גם אם יתגלו בחשבונותיו או בחשבונות הבעלים החזרות של הוראות קבע או של חיובים בכרטיסי אשראי מהעדר כיסוי מספיק, למרות שהחזרות אלה אינן גורמות להגבלת החשבון. כמו כן אין עיקולים בחשבונות העסק או מי מהבעלים.

- על בעל העסק / הלווה להצהיר כי אין לבנק כלשהו תביעה משפטית נגד העסק ו/או בעליו וכי העסק אינו מצוי בכינוס נכסים או פירוק ואין ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם.

- לעסק קיים חוב שהוגדר כפגום בחשבונות הלווה. בסעיף זה מתחייבת בדיקה זהירה. יתכן מצב שבעל העסק הפסיק פעילות בבנק מסוים ועבר לבנק אחר מבלי שדאג לסגירת החשבון ותשלום כל יתרת חוב בבנק הראשון. הדבר עלול ליצור מצב שלאחר שנים יוגדר כבעל חשבון פגום והחוב שלו – כחוב אבוד מבחינת הבנק הוותיק. גם אם מדובר מסכומים זניחים יחסית במועד הפסקת הפעילות – הם עלולים לתפוח ולהוות מכשול לאישור הלוואה מהקרן לעסקים קטנים.


הכול מתחיל בתוכנית עסקית טובה.

חשוב לגוף המתאם ולבנק המבצע שהלווה יידע ויפנים היטב לשם מה הוא זקוק להלוואה בערבות המדינה, וכיצד קבלת ההלוואה תשפיע לטובה על הפעילות העסקית. מעבר לכך – חשוב להם להיות בטוחים ברמה סבירה של וודאות כי הלווה יהיה מסוגל לעמוד בהחזרים הנובעים מקבלת ההלוואה.

שני גורמים אלה חייבים להשתקף בצורה ברורה בתוכנית העסקית המוצגת על ידי העסק.

לא תמיד חייבים לבקש את הסכום המרבי שהקרן אמורה לאשר. הכלל של "לעולם תיקח" אינו תופס בתהליך הבדיקה הכלכלית המבוצעת על ידי הגופים המתאמים וע"י הבנקים. צריכה להיות התאמה בין הסכום המבוקש לתחזית ההכנסות והרווחים, ואף לאומדנים של תקבולי המזומן הצפויים של העסק, באופן שיהיה ברור, במידה סבירה, שההלוואה גם תאפשר הגדלת הרווחיות, ובכל מקרה – העסק יעמוד בהתחייבויותיו לפירעון ההלוואה ללא קושי.

התוכנית העסקית חייבת לכלול, בנוסף לאומדנים של הכנסות, הוצאות ורווחים, גם מבחני רגישות שיציגו את העובדה שגם בתנאים קשים יותר מאשר הנחות הבסיס של החישובים בתוכנית – העסק יעמוד בהתחייבויותיו כלפי הגופים המלווים והעורבים להלוואה. עדיף גם לערוך את כל החישובים בתוכנית העסקית בערכים של תקבולי המזומן, המביאים בחשבון את כל תשלומי המס על הרווחים הצפויים.

המפתח להלוואה מאושרת הוא תוכנית עסקית טובה ומשכנעת.

3 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול